Vår tro

Trossatser för IOCC, uppdaterade och antagna på biskopsmötet 2015-02-06.

Översatt och tolkad till svenska för stiftet i Europa/AAK

1.    Vår tro är att Jesus är Kristus och världens frälsare.

2.    Vi tror på den heliga treenigheten, Fader, Son och helig Ande.

3.    Vi läser den Heliga Skriften som både gudomlig inspiration och som  föredöme.

4.   Vi tror på en enda helig universell och apostoliska kyrka.

5.   Vi erkänner de tre trosbekännelserna: Apostoliska, Nicenska och Athananska.

6.   Vår tro bygger på doktrinerna vi ärvt från den tidiga kyrkans sju  ekumeniska koncilierna.

7.  Vi gläds och uppskattar visdomen och vägledningen vi mottagit av de tidiga kyrkofäderna.

8.   I vår tro ingår de sju sakramenten: dopet, konfirmationen, nattvarden, de sjukas smörjelse, bikten, äktenskapet och ordinationen (biskop/präst/diakon).

9.   Vi tror på eukaristins realpresens, att Jesus Kristus är närvarande i bröd och vin.

10.  I vår tro är det Heliga ämbetet (biskop, präst och diakon) öppet för både män och kvinnor.

11.  Vi anser att möjligheten att leva i celibatet för de ordinerade ämbetena är ett personligt val.

12.  Vi ser värdet av och upprätthåller den apostoliska successionen.

13.  Vi inbjuder till nattvardsgemenskap för alla döpta kristna.

14.   Vi tror på heligheten i äktenskapet (mellan man och kvinna) men att Jesus i sin storhet inte tvingar någon att vara kvar i äktenskapet mot sin vilja. Även de som skilt sig och/eller gift om sig har rätten till sakramentens nåd.

15.  Vi anser att användandet av preventivmedel är en  personlig sak mellan makarna.

16.  Vi anser att  abort och euthanasi innebär det tragiska urtima utslocknandet av ett mänskligt liv.

Liturgi:

  • När det gäller ritualerna för sakramenten följer vi intentionerna och formen inom den världsvida kyrkans tradition, såväl den katolska som den ortodoxa och den protestantiska. Våra fastställda mässordningar följer den västerländska liturgiska traditionen.
  • Biskoparna har att prolungera det väsentliga i den gammalkatolska eukaristin.
  • I ritualen runt firandet av sakramenten skall det visas respekt för traditionell liturgi men lokala sedvänjor får anpassas in.