Allmänt om vår kyrka

Läs våra: Trossatser för IOCC AAK

I.  Allmänna apostoliska kyrkan (AAK) tillhör gammalkatolisicmen och stävar efter den odelade kyrkans andlighet såsom det bland annat formulerats i de tidiga ekumeniska konsilicerna. Vi är inte medlem i Utrechtunionen men AAK via Independent Old Catholic Church/IOCC har sitt apostoliska ursprung från denna och dess antagna utrechtdeklaration. Vår kyrka har även apostolisk succession från den erkända Brasilianska nationalkatolska kyrkan. Den gammalkatolska kyrkofamlijen är stor och spridd och tillsammans är vi bröder och systrar i Kristus och vi önskar alla välsignelser i deras arbete.    Klicka här om vår Succession

II. Vår kyrka är öppen för alla och vi kräver inget medlemskap och tar heller inte ut några medlemsavgifter. Vem som helst som bekänner sig till kristendomen är varmt välkommen oavsett om man tillhör någon annan kyrka/samfund eller står fri.  Söker du ett andligt hem inom den katolska traditionen är denna kyrka kanske någonting för Dig.

III.  AAK bekänner sin tro i de sju sakramenten: Dopet, konfirmationen, botgörelsen, eukaristin (nattvarden), äktenskapet(mellan man och kvinna), ordinationen (diakon/präst/biskop) och de sjukas smörjelse. Dessa är gudomliga tecken på Herren Jesus Kristi närvaro i kyrkan och hans stora nåd.

IV.  AAK firar den heliga mässan (gudstjänsten) för alla i enlighet med den katolska kyrkans tradition. Vem som helst som bekänner sig till den kristna tron får ta emot den heliga nattvarden.

V.  AAK tillämpar i enlighet med traditionerna biskoparnas apostoliska succession. Genom biskopsvigningarna i obruten följd från apostlarna garanteras biskoparnas läroämbete alltifrån Jesus Kristus apostlar.

VI.  AAK bekänner att prästämbetet är öppet både för män och kvinnor.  Att tjäna kyrkan som präst i celibat är den enskildes personliga val. Den som känner sig kallad till prästämbetet eller redan är prästvigd och söker upptagas i vår kyrka är alltid välkommen. Såsom aposteln Paulus spred förkunnelsen utan egen ekonomisk vinning så verkar våra präster i oavlönad tjänst. Detta innebär att våra präster har vanliga civila yrken utöver sitt kall.

Kort historik

Gammalkatolska kyrkan härleder sitt ursprung till Holland (Utrecht) där stiftets biskop avsattes av påven år 1703. År 1723 bildades en egen oberoende katolsk kyrka i Utrecht. Genom att dess biskop var vigd inom romersk-katolska kyrkan upprätthölls den apostoliska successionen. Ett flertal präster motsatte sig en del beslut (främst om påvens ofelbarhet när han talar ”ex cathedra”) som första Vatikankonciliet tog år 1870. De bildade då nya samfund vilka snart började kallas gammalkatolska, i främst Tyskland, Schweiz  och England. Tillsammans med kyrkan i Utrecht utfärdade dessa år 1889 den s k Utrechtdeklarationen och bildade Utrechtunionen som en gemensam länk mellan de gammalkatolska kyrkorna. 1916 etablerades den gammalkatolska kyrkorörelsen i USA och AAK har sitt ursprung från denna gren. Sedan 1920-talet har gammalkatolska kyrkorna bedrivit verksamhet i Sverige och norden i varierande omfattning (officiellt och inofficiellt).

Ledare för AAK i Sverige (Stockholm) är Biskop Anders Holmwall.